Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Imbunătăţirea infrastructurii educaţionale din cadrul corpului D şi a corpului H
 
Imbunătăţirea infrastructurii educaţionale din cadrul corpului D şi a corpului H

Titlu proiect:

Imbunatatirea infrastructurii educationale din cadrul corpului D si a corpului H a Universitatii 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia

 

Denumire beneficiar

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

 

Scopul proiectului

Scopul operaţional al proiectului il constituie îmbunătăţirea infrastructurii Corpului D si corpului H al Universităţii 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia (UAB), in vederea adaptării , extinderii si dotării infrastructurii educationale necesare prin intermediul căreia studenţii din cadrul Universităţii 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, respectiv a Facultăţii de Istorie şi Filologie, Facultăţii de Ştiinţe Economice, Facultatii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti si al Facultatii de Drept şi Ştiinţe Sociale sa primească competente multidisciplinare care sa ii ajute sa se integreze usor in sectoarele competitive si mai ales in domeniile de specializare inteligenta. Practic, toate facultatile din cadrul UAB, cu exceptia Facultatii de Teologie Ortodoxă, insumand un numar de 2537 studenţi si masteranzi, din care 1145 persoane din medii dezavantajate (mediul rural sau localitati cu o pop <10.000 loc., centre plasament, romi, dizabilitati) precum si 114 cadre didactice, respectiv 31 persoane din cadrul departamentului administrativ vor utiliza si exploata o infrastructura educationala la standarde europene si in acord deplin cu cerintele pietei muncii.

 

Obiectivul general al proiectului

 

Obiectivul general al proiectului îl constituie extinderea si îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie,precum si a procesului educational propriu zis la nivelul UAB, cu efecte directe pozitive semnificative asupra nivelului educatiei tertiare in primul rand la nivelul Regiunii Centru, a regiunilor de dezvoltare Nord - Vest, Vest si Sud - Vest,dar si la nivel national si chiar international, nivel menit sa duca la creşterea accesibilitatii ocupationale in regiunile de dezvoltare mentionate dar si pe plan national si international,contribuind totodata la imbunatatirea generala a nivelului de trai a populatiei din regiunile mentionate ,precum si a situatiei economico - sociale de ansamblu. Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor Axei prioritare 10 Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale. Prin implementarea acestui proiect se asigură condiţiile necesare pentru ca studentii, masteranzii si doctoranzii din mai multe specializari universitare să aibă acces la servicii de educaţie universitara de calitate si mai diversificate. Prin lucrările de reabilitare a infrastructurii Corpului D si achizitionarea de dotari la corpul H al Universitatii 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia se va îmbunătăţii infrastructura educaţională cu un CENTRU DE INVĂŢĂMÂNT - unicat in Regiunea Centru din punct de vedere al caracterului interdisciplinar, al complexitatii domeniilor de studiu si al posibilitatea valorificarii imediate a rezultatelor mai ales in beneficiul populatiei, al agentilor economici din regiune, al institutiilor publice si al mediului in general, efectele pozitive atingand practic toate domeniile vietii economico-sociale si culturale. Aceste rezultate ale dezvoltarii infrastructurii educaţionale, din punct de vedere al impactului lor asupra beneficiarilor directi (studenti, masteranzi si doctoranzi), respectiv al competentelor dobandite si legatura acestora cu piata muncii sunt descrise in detaliu la capitolul Relevanta din cadrul prezentei CF precum si in cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie. Totodata proiectul urmăreşte asigurarea cadrului instituţional şi a mijloacelor materiale de punere în valoare şi dezvoltare a potenţialului de competenţe din zonă, atragerea specialiştilor din alte zone ale ţării, impreuna cu creşterea gradului de adaptabilitate şi de mobilitate al angajatilor, intreprinzatorilor, persoanelor fizice autorizate si managerilor de la toate nivelurile din cadrul Regiunii Centru si al altor regiuni, respectiv la nivel national, pentru a raspunde eficient provocarilor generate de tendintele si asteptarile in materie de formare la nivel de UE. Astfel, este important de subliniat faptul ca Universitatea 1 Decembrie din Alba Iulia are in permanenta un numar insemnat de acorduri de colaborare (24 acorduri conform Anexa - sit_acorduri_colaborare) cu diverse institutii, agenti economici, agentii locale si nationale si altele pentru organizarea de manifestari stiintifice, activitati comune de educatie, consiliere si orientare in cariera, transfer tehnologic, colaborare directa si altele, parteneriate care asigura un cadru functional eficient si pe termen lung pentru realizarea obiectivului general si al obiectivelor specifice ale proiectului. Totodata UAB are peste 748 acorduri de parteneriate cu antreprenori din toata tara pentru organizarea activitatilor de practica a studentilor si masteranzilor (Anexa 8_Parteneriate_acorduri_practica). Consideram ca proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific al domeniului major de intervenţie 10.3 Creşterea relevanţei învăţământului terţiar universitar in relaţie cu piaţa forţei de muncă şi sectoarele economice competitive, obiectiv specific care consta in "Creşterea relevanţei învăţământului terţiar universitar in relaţie cu piaţa forţei de muncă şi sectoarele economice competitive". Astfel,ca şi obiective specifice pentru proiectul de faţă,obiective care contribuie la realizarea obiectivelor specifice ale domeniului major de intervenţie 10.3 enumerăm: • extinderea suprafeţei destinate exclusiv spatiilor de invatamant din cadrul corpului D cu 417,76 mp până la sfarsitul perioadei de implementare, menite sa acopere intr-o mai buna masura necesitatile educationale de ordin practic ale unui numar de 191 studenti / an si masterianzi - la capacitate nominala de utilizare, din cadrul specializarii Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor (ECTS) si Administarea Afacerilor in Comert, Turism si Servicii (AACTS); • dotarea integrala a spatiului educational multidisciplinar avand o suprafata totala de 3.090 mp " Centru de invatamant si cercetare multidisciplinara. Reabilitarea corpului *H* al Universitatii 1 Decembrie Alba Iulia" cu echipamente adaptate cerintelor de formare in acord cu piata muncii, până la sfarsitul perioadei de implementare; • sustinerea activitatilor educationale destinate promovarii a cel putin 2 doua domenii de specializare inteligenta conform Strategiei de Competitivitate 2014- 2020/ Strategiei de Dezvoltare Economică 2020 în intreaga perioada de implementare si de monitorizare a proiectului; • imbunătăţirea accesibilităţii persoanelor cu dizabilitati in cadrul Corpului D si a informarii tuturor participantilor la procesul educaţional (corp D si H), prin montarea in total a 4 info - point-uri , până la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului; • mentinerea si dezvoltarea acordurilor de colaborare cu alte entitati,astfel incat toti studentii si masteranzii sa poata fi inclusi in aceste acorduri menite sa creasca premisele ocuparii unui loc de munca, până la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului; • cresterea calitatii productiei stiintifice ca urmare a publicarii rezultatelor obtinute in urma cercetarilor efectuate pe infrastructura proiectului, in reviste de specialitate avand un grad de recunoastere internationala mai ridicat, până la sfarsitul perioadei de monitorizare a proiectului; • oportunităţi suplimentare de dezvoltare în carieră pentru cadrele didactice din cadrul celor 4 facultăţi, implicate in proiect (in numar total de 114); • Stimularea coeziunii interegionale în invatamantul superior şi a parteneriatelor regionale, nationale si internaţionale conform liniilor de invatamant specifice, in urma carora sa se vor incheia acorduri de parteneriat cu peste 5 noi parteneri din mediul universitar din tara si din strainatate;

 

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Extinderea suprafetei destinate exclusiv spatiilor de invatamant din cadrul corpului D cu 417,76 mp până la sfarsitul perioadei de implementare, menite sa acopere intr-o mai buna masura necesitatile educationale de ordin practic ale unui numar de 191 studenti si masterianzi / an la capacitate nominala de utilizare, din cadrul specializarii Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor (ECTS) si Administrarea Afacerilor in Comert, Turism si Servicii (AACTS).
  2. Dotarea integrala a spatiului educational multidisciplinar avand o suprafata totala de 3.090 mp " Centru de invatamant si cercetare multidisciplinara. Reabilitarea corpului *H* al Universitatii 1 Decembrie Alba Iulia" cu echipamente adaptate cerintelor de formare in acord cu piata muncii, până la sfarsitul perioadei de implementare;
  3. Sustinerea activitatilor educationale destinate promovarii a cel putin 2 doua domenii de specializare inteligenta conform Strategiei de Competitivitate 2014- 2020/ Strategiei de Dezvoltare Economică 2020 în intreaga perioada de implementare si de monitorizare a proiectului;
  4. Dezvoltarea acordurilor de colaborare strategice cu alte entitati ( institutii, agenti economici, agentii locale si nationale si altele) pentru sustinerea organizarii de manifestari stiintifice,activitati comune de educatie, consiliere si orientare in cariera,transfer tehnologic,precum si alte forme de colaborare directa, menite sa asigurare un cadru institutional eficient si stabil pe termen mediu si lung ,cu scopul facilitarii realizarii obiectivului general si al obiectivelor specifice ale proiectului.

Rezultate asteptate

Nr. crt.

Detalii rezultat

5

Asigurarea conditiilor educationale optime pentru un numar de peste 2000 de studenti si masteranzi/ an care vor utiliza infrastructura de proiect, din care 1.115 fete si 885 baieti, la structura actuala de impartire pe sexe.

1

Extinderea suprafetei totale destinate exclusiv spatiilor de invatamant de la 5.708,7 m.p. utilizate in prezent (conform anexa Patrimoniu 2017 -Lista cu spatiile de invatamant din cadrul Univ. 1 Decembrie1918 din Alba Iuila) la 9.216,46 m.p. respectiv cu 417,76 mp in cadrul corpului D (extindere propriu-zisa) si cu 3.090 mp m.p. in cadrul Corpului H ( prin dotare).

2

Fata de situatia actuala, in care nu exista niciun fel de dotari educationale in cadrul Corpului H si nici nu sunt asigurate resurse de finantare adecvate pentru intregul obiect, proiectul propune dotarea integrala a spatiului educational multidisciplinar avand o suprafata totala de 3.090 mp " Centru de invatamant si cercetare multidisciplinara. Reabilitarea corpului *H* al Universitatii 1 Decembrie Alba Iulia" cu echipamente educationale

3

Mentinerea programelor de studii pentru cel putin 2 domenii de specializare inteligenta pana la finalul perioadei de monitorizare .

4

Asigurarea conditiilor educationale de ordin practic ale unui numar de 191 studenti si masteranzi / an de la specializarile Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor (ECTS) si Administrarea Afacerilor in Comert, Turism si Servicii (AACTS), la capacitate nominala de utilizare a spatiului aferent din cadrul corpului D.

6

Numărul total de participanţi la procesul educaţional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului 2.655,00 persoane. Din care: 1.481,00 - fete, 1.174,00- băieţi, 70,00 - persoane cu dizabilităţi, 1.145,00 - persoane aparţinând categoriilor dezavatajate

Data de incepere

06.05.2019

 

Perioada de implementare 48 luni

 

Bugetul proiectului:

Valoarea

totală

Valoarea totală eligibilă

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional

Valoarea cofinanţării eligibile a Beneficiarului

 

24.391.855,22

 

24.391.855,22

20.733.076,94

3.170.941,18

487.837,10

 

din care valoarea finanţării nerambursabile alocate de MDRAPFE  - AM POR:  23.904.018,12 lei (98,00% din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 5.138.438,98 Euro, 1 euro = 4,6520 RON (cursul de schimb Inforeuro la data depunerii cererii de finantare ianuarie 2018).

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe co-finantate de Uniunea Europeană,

vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Info regio www.inforegio.ro

Pagina de facebook facebook.com/inforegio.ro